Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. w okresie od 10 lipca 2008 do 21 grudnia 2010 roku realizuje projekt pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPA "Dąbie" sp. z o.o. w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych”, Działania 6.4 „Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym”.

Planowana, całkowita wartość projektu wyniesie 31.112.217,79 zł, z czego Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „DĄBIE” Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 18.683.993,50 zł.

W ramach niniejszego projektu zakupiono 27 sztuk autobusów marki Solaris, w tym 23 sztuki autobusów przegubowych.

Celem bezpośrednim projektu jest polepszenie jakości świadczonych usług przewozowych poprzez zakup nowoczesnego taboru autobusowego, dostosowanego m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób z wózkami dziecięcymi itp. Stąd, zastosowano w nim następujące rozwiązania przyjazne dla ww. grup: niska podłoga na całej długości autobusu, brak stopni w drzwiach wejściowych, przechył boczny autobusu na przystankach, miejsce przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego, odchylana na zewnątrz rampa dla wózka inwalidzkiego (przy drugich drzwiach wejściowych) oraz wewnętrzny wyświetlacz informacyjny, system głosowy emitujący zapowiedzi przystanków, zewnętrzne elektroniczne tablice informacyjne, specjalne oznakowanie nr linii.

Poprawa warunków podróżowania i funkcjonalności komunikacji autobusowej w Szczecinie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez zwiększenie mobilności mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Miasto Szczecin i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Natomiast spełniane przez zakupione pojazdy normy emisji zanieczyszczeń EEV odpowiadają standardom środowiskowym, co skutkuje obniżeniem poziomu emisji spalin do środowiska naturalnego. Innymi słowy dzięki częściowej wymianie starego taboru autobusowego zostanie zmniejszony negatywny wpływ emisji spalin i zanieczyszczeń na środowisko.

Za przygotowanie projektu, nadzór nad jego realizacją i rozliczenie odpowiada Inżynier Projektu – Prozped Consulting Piotr Rozpędek.

Dostawcą autobusów był Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie.