Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Majątek firmy

Majątek Spółki na dzień 31.12.2017r.

Aktywa trwałe
w tym:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne
inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozl. międzyokr.

Aktywa obrotowe
w tym:
należności krótkoterminowe
zapasy
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterminowe rozl. międzyokr.
23.557.216,52

22.260.801,20
23.533,31
0,00
1.272.882,01

15.091.129,03

1.597.220,61
984.847,36
12.089.566,59
419.494,47

Liczba wyświetleń podstrony: 12378 Ostatnia modyfikacja podstrony: 08:35:08 14.06.2018
Rejestr zmian podstrony