Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Majątek firmy

Majątek Spółki na dzień 31.12.2018r.

Aktywa trwałe
w tym:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne
inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozl. międzyokr.

Aktywa obrotowe
w tym:
należności krótkoterminowe
zapasy
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterminowe rozl. międzyokr.
17.440.319,69

16.124.445,87
0,00
0,00
1.315.873,82

15.660.440,53

1.632.563,48
1.210.289,24
12.408.687,79
408.900,02

Liczba wyświetleń podstrony: 12848 Ostatnia modyfikacja podstrony: 14:18:29 01.08.2019
Rejestr zmian podstrony