Biuletyn Informacji Publicznej - BIP Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, sp. z o.o. - SPAD

Instrukcja obsługi Biuletynu
Szukaj

Majątek firmy

Majątek Spółki na dzień 31.12.2016r.

Aktywa trwałe
w tym:
rzeczowe aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne
inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozl. międzyokr.

Aktywa obrotowe
w tym:
należności krótkoterminowe
zapasy
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterminowe rozl. międzyokr.
21.280.784,24

19.967.009,93
62.508,31
0,00
1.251.266,00

24.711.628,78

1.492.088,00
677.506,62
22.212.077,96
329.956,20

Liczba wyświetleń podstrony: 10910 Ostatnia modyfikacja podstrony: 14:11:49 18.04.2017
Rejestr zmian podstrony